tillvaxtanalys

Tillväxtanalys hade behov av att utvärdera hur deras avnämare (kunder)  uppfattade kvaliteten på myndighetens verksamhet.

Lösning
Trampolin PR fick i uppdrag att designa och genomföra en avnämarundersökning som kunde ge Tillväxtanalys bra input för att utveckla sin verksamhet med fokus på kommunikation. Vi genomförde telefonintervjuer med 20-talet avnämare i TiIlväxtanalys primära målgrupp. Vi genomförde en webbenkät till ett bredare urval. Eftersom kommunikation består av minst två parter kompletterade vi med intervjuer med medarbetare på TiIlväxtanalys för att få ett annat perspektiv på resultatet från den externa delen av undersökningen. Resultaten sammanställdes, analyserades och presenterades, bl.a. i form av tydligt definierade områden för TiIlväxtanalys att arbeta vidare med.

Resultat
Resultatet av avnämarundersökningen har legat till grund för att TiIlväxtanalys har påbörjat ett arbete för att göra sina rapporter och sitt material mer tillgängligt för mottagarna. Blanda annat har en skrivarkurs genomförts med analytikerna på myndigheten med fokus på klarspråk och effektivt skrivande. Även rapporternas struktur  har utvecklats. Avnämarundersökningen har också gett input till TiIlväxtanalys när det gäller att förtydliga och beskriva myndighetens roll och uppdrag. Tillväxtanalys har också börjat arbeta mer aktivt med press och media, och i den utvecklingen var avnämarundersökningen ett av flera beslutsunderlag.