Behov
Hej Främling! är en ideell förening som arbetar med att främja fysisk och psykisk hälsa bland människor i utanförskap. Föreningen vilar på en stark värdegrund och lyfts ofta fram som ett bra exempel på framgångsrik integration, både nationellt och internationellt. Resultatet av deras arbete har fått stor spridning och uppmärksamhet, men publiciteten har till stor del byggt på personliga relationer och spontana idéer. Hej Främling! upplevde ett behov av att komplettera det med mer strategiska och strukturerade kommunikationsinsatser. För att få hjälp med att ta fram en övergripande strategi vände de sig till Trampolin PR.

Lösning
Under en workshop med Hej Främling! ledningsgrupp mejslade vi fram en gemensam målbild för kommunikationsarbetet samt en lista över prioriterade frågor föreningen ska driva för att nå sin vision. Utifrån workshopen arbetade Trampolin PR sedan fram en kommunikationsplan med långsiktiga kommunikationsmål, tonalitet och budskap, samt årshjul för opinionsbildande aktiviteter. I kommunikationsplanen ingick också en ”verktygslåda” med insatser som Hej Främling! på egen hand kan driva för att ta kommunikationsarbetet vidare.

Resultat
Hej Främling! har haft nytta av strategin i internt informationsarbete: ledningen upplever att det blivit enklare att förklara grundläggande tankesätt och värden för nytillkomna medlemmar. Strategin har också underlättat i kontakter med externa aktörer, exempelvis myndigheter, och när de ansökt om stöd till verksamheten. Hej Främling! har alltid varit aktiva i sociala kanaler, och strategin med dess budskap har fungerat som inspiration till en serie debatterande inlägg, inlägg som Hej Främling! fått en hel del positiv respons på.