Kampanj för rekrytering av präster till Svenska kyrkans nya pastorat i Jämtland

Ett större pastorat med ny organisation och stort behov av att rekrytera präster. Det var bakgrunden till att Sydöstra Jämtlands pastorat behövde hjälp med sin kommunikation. De ville skapa uppmärksamhet kring idéerna om sin framtida verksamhet till potentiella medarbetare och församlingsbor i anslutning till bildandet i januari 2022.

  • Idé & strategi

  • Film

  • Sociala medier

Lösning

I nära dialog med kyrkoherde och medarbetare för pastoratet identifierades utmaningar och möjligheter. Svårigheten att hitta präster berodde bland annat på långa geografiska avstånd som gjort dem ensamma i sin roll. Ett nytt sätt att samarbeta i team, digitala lösningar och större chans att påverka var några förbättringar.

De största fördelarna med Jämtland beskrevs som ett enkelt liv med rik fritid där alla personligheter och intressen får plats. Långa relationer med församlingsbor och delaktighet i lokalsamhället var också viktiga styrkor.

Trampolin PR skapade en kampanj som byggde på denna analys. Två finstämda filmer där befintliga präster berättade både om både sin roll och sitt liv var basen för kampanjen. Vi producerade ett antal artiklar på den nya webbplatsen och ansvarade för annonsering av dessa på Facebook. Inspirerande texter till jobbsidan och en printannons ingick också.

Resultat

Filmerna fick stor uppmärksamhet och spridning både genom annonsering och organiskt. Många gillade, delade och kommenterade. Innehåll och känsla i filmerna fick mycket beröm, men allra mest uppskattades artikeln med kyrkoherdens egna ord om sitt liv som präst i en by. Enbart den artikeln ledde till 1 100 länkklick.

Det nya pastoratet exponerades på ett sätt som de själva var stolta över, deras webbplats och Facebooksida fick en stark start och vi har bäddat för intresse från kommande präster.