Platsvarumärket Krokoms kommun

Krokoms kommun ville stärka och förtydliga sitt platsvarumärke. Syftet var att kunna kommunicera en attraktiv bild till olika målgrupper som besökare, företag, potentiella inflyttare med flera. Ett gemensamt varumärke ska underlätta för alla som på olika sätt kommunicerar bilden av Krokom. Kommunen är stor till ytan med många unika bygder och det fanns en önskan om att platsvarumärket skulle ha ett gemensamt ramverk, en röd tråd för alla, men samtidigt ge möjlighet till variationer för de olika områdena.

  • Idé & strategi

  • Form & layout
  • Copywriting

Lösning

Trampolin PR arbetade tillsammans med kommunen fram en varumärkesplattform för platsvarumärket med stor transparens

och möjlighet till delaktighet för kommuninvånare, företag och föreningar. Vi hämtade bland annat in kunskap, synpunkter och önskemål på följande sätt:

  1. Intervjuer med besökare.
  2. Gruppintervjuer med fem byagrupper.
  3. Gruppintervjuer med fyra tema-grupper: inflyttare, företagare, utlandsfödda, unga.
  4. Fyra öppna digitala möten.
  5. Information och feedback från samiska samrådsgruppen.
  6. Regelbunden information till och feedback från Kommunstyrelsen m. fl.
  7. Lokala utvecklingsanalyser och medborgardialoger som kommunen genomfört tidigare var viktiga utgångspunkter i arbetet.
Symbol för Krokoms platsvarumärke.

Symbolen för ”kraften”.

Resultat

Med utgångspunkt i all kunskap och alla synpunkter landade vi i att det är framför allt två faktorer som är unika för platsen Krokoms kommun. Det är dels växtkraften; att det är en inlandskommun i norra Sverige med positiva inflyttningstal, dels att det finns så många levande, stolta och drivna byar runt om i hela kommunen. I arbetet med ett platsvarumärke behöver vi jobba med och kommunicera de egenskaper vi faktiskt har som särskiljer oss från andra. Därför valde vi växtkraften och de levande byarna som grunden för platsvarumärket och vi formulerade varumärkeslöftet så här:

193 byar där livet växer – Mitt i Sverige, mellan stad och fjäll, finns en plats där det spritter av liv. Det är brokigt, okonstlat och lite tvärt emot. Hit flyttar människor. Här växer företag. Idéer frodas och själva livet får ta plats. I Krokoms kommun finns 193 byar som tillsammans med den ständigt närvarande naturen sätter sin prägel på området. I byn möter du stolthet, drivkraft och hjälpsamhet. Varenda en är viktig och alla är välkomna. Här finns plats att växa.

Kraften som grafisk symbol
I den grafiska profilen som vi arbetade fram jobbade vi med att visualisera känslan och styrkan för platsen och 193 byar. Vi skapade bland annat en symbol som vi kallar ”kraften”. Symbolen kraften strävar uppåt och symboliserar växtkraften som finns här. Kraften har också formen av en liten eld och i den kan vi läsa in drivkraften, eldsjälarna och värmen människor emellan. För att skapa flexibilitet och möjlighet för de olika byarna att profilera sig lite på sitt eget sätt så skapade vi förutom kraften också fyra olika mönster som visualiserar fyra hörnstenar i varumärket. Mönstren skapades med inspiration från de Jämtlandsskåp och de sockenbonader som förr var så vanliga i vår del av landet och som återigen har blivit moderna. Lite som med landsbygden och vår plats helt enkelt.

Vi levererade en varumärkesplattform inklusive budskap, strategier och förslag till aktiviteter samt en grafisk profil. Målet att hela varumärkesplattformen skulle vara klar och beslutas av politiken i januari 2020 uppfylldes. Kommunen jobbar vidare med platsvarumärket, bland annat via sidan krokom.se/193byar och #193byar på Instagram.