Hög svarsfrekvens viktigt i folkhälsoundersökning

Region Jämtland Härjedalen deltar vart fjärde år i en stor nationell undersökning gällande befolkningens hälsa. Den ligger till grund för politiska beslut och satsningar och det är därför viktigt med en hög svarsfrekvens för att få en så rättvisande bild som möjligt. Enkättröttheten är dock stor och det kan vara en utmaning att få tillräckligt många medborgare att engagera sig. Regionen behövde hjälp med att skapa uppmärksamhet kring undersökningen och motivera utvalda att svara.

  • Analys & undersökningar

Lösning

Vi utformade en bred och strategisk kommunikationsplan med olika budskap för olika åldersgrupper. Befintliga kommunikationskanaler inom regionen och i länets kommuner nyttjades och information om enkäten syntes i en rad offentliga lokaler och väntrum, på alla kommuners hemsidor etc.

I stället för att lägga pengar på tidningsannonser valdes en digital kampanj i sociala medier. Här lyftes samhällsaktuella frågor ur enkäten som exempel för att konkretisera och skapa intresse för att svara, exempelvis frågor om kränkningar, trygghet, stress etc. Frågorna kombinerades med bilder som talade till de olika målgrupperna.

Vi presenterade även förbättringar som blivit verklighet tack vare tidigare enkäter. Det var ett konkret sätt att visa att svaren kommer tas till vara.

Resultat

Målet var att behålla svarsfrekvensen från 2014 vilket var 52 procent. Riktigt ända dit nådde vi inte, men hamnade ändå på 46 procent, vilket var näst högst svarsfrekvens av de deltagande regionerna/landstingen i landet.